MDmate (เอ็มดีเมท) ผลิตภัณฑ์จากวัตถดิบธรรมชาติ 100%

จากการวิจัยพบว่าสารสำคัญจากพืชใบเขียวที่นำมาผลิตเป็น MDmate สามารถยับยั้ง เอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส (ซึ่งเป็นตัวทำลายสารสื่อประสาท แอซิทิลโคลีน) เช่น เดียวกับยารักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในปัจจุบันโดยใช้เวลาในการค้นคว้า 4 ปี จากการวิจัยของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)